نخستین شماره از دو هفته نامه شفت نو به مدیر مسوولی سهیل میرزایی و سردبیری ناصر سعادتمند منتشر شد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، نخستین شماره از دو هفته نامه شفت نو به مدیر مسوولی سهیل میرزایی و سردبیری ناصر سعادتمند منتشر شد.

این نشریه سیاسی اجتماعی  از امروز در روزنامه فروشی های شفت قابل دسترس است.

پایگاه خبری ورس انتشار این دوهفته نامه را به فال نیک می گیرد و برای این مجموعه نو اندیش آرزوی توفیق روزافزون دارد.