خوشه های طلایی برنج در شفت دوباره به بار نشست
خوشه های طلایی برنج در شفت دوباره به بار نشست

رضا نیکزاد کشاورز اهل روستای لَختَکی شهرستان شفت پس از دروی محصولش در سال جاری دوباره زمینش را شخم زد و آماده کشت مجدد کرد. او اکنون برای دومین بار محصولش را درو کرد .

رضا نیکزاد کشاورز اهل روستای لَختَکی شهرستان شفت پس از دروی محصولش در سال جاری دوباره زمینش را شخم زد و آماده کشت مجدد کرد. او اکنون برای دومین بار محصولش را درو کرد . این کشاورز خوش ذوق با انتشار یک فیلم کوتاه از دروی دوباره محصولش خبر داد.