آدم اعتدالی به چه کسی می گویند و اعتدال گرا به کدام نیروی سیاسی اطلاق می گردد؟
آدم اعتدالی به چه کسی می گویند و اعتدال گرا به کدام نیروی سیاسی اطلاق می گردد؟

 اعتدال در معنای اعم: یک گرایش فکری است که در مقابل افراط گرایی قرار می گیرد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ؛ علی حبیب نژاد در یادداشتی نوشت :

مفهوم اعتدال در دو سطح تعریف می شود:

اعتدال در معنای اعم: یک گرایش فکری است که در مقابل افراط گرایی قرار می گیرد. این معنا از اعتدال ناظر بر «آدم اعتدالی» و شخصیت کلی آدمها است. گرایش فکری اعتدالی دارای ویژگیهایی است که بر اساس آن شخصیتهای فردی اعتدالی پدید می آیند. بر مبنای این ویژگیها می توان گفت فلان آدم شخصیتی اعتدالی دارد یا نه.

اعتدال در معنای اخص: یک جریان اجتماعی ـ سیاسی با استراتژی مشخص توسعه است که در کنار اصلاح طلبی و اصول گرایی قرار می گیرد. اعتدال بعنوان یک جریان سیاسی تحت عنوان «آرمان خواهی واقع بینانه» تعریف می شود که آرمانش تبدیل ایران به یک قدرت منطقه ای فارسی ـ شیعی و ابزارش بکارگیری استراتژی توسعه اقتصادی ـ اجتماعی است.

اعتدال در معنای اعم گرایش فکری است که در قالب شخصیت های اعتدالی تجلی پیدا می کند. «آدم اعتدالی» دارای شش ویژگی #عقلانیت_واقعیت_مصلحت_تدریجیت_جامعیت_و_تعادل است که ” اضلاع اعتدال” را تشکیل می دهند.