صبحگاه مشترک نیروهای نظامی ، انتظامی و بسیجیان این شهرستان شفت صبح امروز در سپاه ناحیه شفت برگزار شد.

به گزارش ورس ؛ صبحگاه مشترک نیروهای نظامی ، انتظامی و بسیجیان این شهرستان شفت صبح امروز در سپاه ناحیه شفت برگزار شد.