مهار آتش سوزی یک مدرسه در جیرده شهرستان شفت

یکی از مسوولین آتش نشانی شفت از مهار آتش سوزی مدرسه شهید یزدانی جیرده خبر داد و افزود : این حادثه خسارت جانی نداشت.