خانواده غلامعلی رفیعی در روستای خمیران شهرستان شفت دو سال است که شالیزارهای خود را به صورت مکانیزه وجین می کنند. آن ها علاوه بر این ، نشای برنج و دروی محصول را نیز با دستگاه های مکانیزه انجام میدهند.

به گزارش ورس ؛ خانواده غلامعلی رفیعی در روستای خمیران شهرستان شفت دو سال است که شالیزارهای خود را به صورت مکانیزه وجین می کنند. آن ها علاوه بر این ، نشای برنج و دروی محصول را نیز با دستگاه های مکانیزه انجام میدهند.