جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید
جمعیت شهرستان شفت به ۵۴ هزار نفر رسید

بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت شفت به ۵۴ هزار و ۲۲۶ نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۴ هزار و سیصد نفر کاهش یافته است.

به گزارش پایگاه خبری ورس ؛ بر اساس نتایج سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۳۹۵ جمعیت شفت به  ۵۴ هزار و ۲۲۶ نفر رسید که جمعیت این شهرستان نسبت به سرشماری سال ۱۳۹۰ حدود ۴ هزار و سیصد نفر کاهش یافته است.

شرح

جمعیت مرد زن

خانوار

شهرستان شفت

۵۴,۲۲۶ ۲۷,۲۱۲

۲۷,۰۱۴

۱۸,۴۱۶

ساکن در نقاط شهری

۱۰,۳۱۲ ۵,۱۵۰ ۵,۱۶۲ ۳,۴۱۸

ساکن در نقاط روستایی

۴۳,۹۱۴ ۲۲,۰۶۲

۲۱,۸۵۲

۱۴,۹۹۸

veres.ir

جمعیت  استان گیلان نیز بر این اساس به ۲ میلیون و ۴۸۰ هزار و ۸۴۷ نفر رسید که نسبت به سال ۱۳۹۰ حدود ۵۰ هزار نفر افزایش یافته است.

بر اساس نتایج این سرشماری کل جمعیت کشور در سال ١٣٩۵ به ٧٩ میلیون و ٩٢۶ هزار و  ٢٧٠ نفر رسید که نسبت به سال ١٣٩٠ نزدیک به ۴ میلیون و ٧٧۶ هزار نفر افزایش یافته است.