دانش آموزان دختر مدارس شفت به مناطق عملیاتی جنوب اعزام شدند