شخم زمستانه
شخم زمستانه

مردم شهرستان شفت در گیلان با شخم زمستانه مزارع خود از آب باران استفاده بهینه می کنند.

مردم شهرستان شفت در گیلان با شخم زمستانه مزارع خود از آب باران استفاده بهینه می کنند.