عملیات پاکسازی آببندان ملاسرای شفت از گیاه مخرب و سمی سنبل آبی در حال اجراست.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، عملیات پاکسازی آببندان ملاسرای شفت از گیاه مخرب و سمی سنبل آبی در حال اجراست.