خانه بهداشت روستای پشت سرا با حضور فرماندار شفت بازگشایی شد.

به گزارش پایگاه خبری ورس ، ساختمان جدید خانه بهداشت روستای پشت سرا با حضور یونس محمودی فرماندار شفت به بهره برداری رسید.

مردم روستاهای میرمحله ، پشت سرا و قصاب محله از خدمات این خانه بهداشت بهره می برند.

ساختمان جدید خانه بهداشت پشت سرا به بهره برداری رسید ساختمان جدید خانه بهداشت پشت سرا به بهره برداری رسید ساختمان جدید خانه بهداشت پشت سرا به بهره برداری رسید ساختمان جدید خانه بهداشت پشت سرا به بهره برداری رسید