معاون بازسازى مسکن روستایى و فرماندار شفت از رانش زمین در امامزاده ابراهیم بازدید کردند.

به گزارش پایگاه خبری ورس از شفت ،  مهندس بابایى معاون بازسازى مسکن روستایى با همراهی دکتر محمودی فرماندار شفت از منطقه امامزاده ابراهیم این شهرستان بازدید کردند.  این بازدید به منظور بررسی رانش زمین در بازار امامزاده ابراهیم انجام شد.

بازدید مهندس بابایى معاون بازسازى مسکن روستایى و دکتر محمودى فرماندارشفت از رانش کوه در امامزاده ابراهیم بازدید مهندس بابایى معاون بازسازى مسکن روستایى و دکتر محمودى فرماندارشفت از رانش کوه در امامزاده ابراهیم بازدید مهندس بابایى معاون بازسازى مسکن روستایى و دکتر محمودى فرماندارشفت از رانش کوه در امامزاده ابراهیم بازدید مهندس بابایى معاون بازسازى مسکن روستایى و دکتر محمودى فرماندارشفت از رانش کوه در امامزاده ابراهیم