راهپیمایی سالروز انقلاب اسلامی با حضور اقشار مردم و مسوولین در شهر شفت برگزار شد.

photo_2016-02-11_22-37-29 photo_2016-02-11_22-37-35 photo_2016-02-11_22-38-02 photo_2016-02-11_22-38-08 photo_2016-02-11_22-38-15 photo_2016-02-11_22-38-20 photo_2016-02-11_22-38-25 photo_2016-02-11_22-38-29 photo_2016-02-11_22-38-34 photo_2016-02-11_22-38-41 photo_2016-02-11_22-38-47 photo_2016-02-11_22-38-51 photo_2016-02-11_22-38-55 photo_2016-02-11_22-39-04 photo_2016-02-11_22-39-23 photo_2016-02-11_22-39-54 photo_2016-02-11_22-40-24 photo_2016-02-11_22-40-31 photo_2016-02-11_22-40-57 photo_2016-02-11_22-41-18 photo_2016-02-11_22-41-39 photo_2016-02-11_22-42-16 photo_2016-02-11_22-42-48 photo_2016-02-11_22-43-16 photo_2016-02-11_22-43-21 photo_2016-02-11_22-43-40 photo_2016-02-11_22-43-44 photo_2016-02-11_22-44-01 photo_2016-02-11_22-44-06