پایگاه خبری ورس

تارنما : www.veres.ir

صاحب امتیاز و مدیرمسوول : حسن دلخوش

گرایش : عمومی

زمینه : فرهنگی و اجتماعی

 شماره و جزییات مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : ۷۵۵۵۵

 

رایانامه : veresnews@gmail.com و hasandelkhosh7@gmail.com

تلفن : ۰۹۱۱۹۳۶۴۶۲۶

کد شامد و لوگو : ۱-۱-۷۲۷۷۲۶-۲۱-۰-۱